PRIVACY POLICY

of the following companies and their offices stated in the map of SACMI China www.sacmi.cn/sacmi-china

SACMI MACHINERY (FOSHAN NANHAI) CO., LTD., with headquarters in Xingye North Road, North Park of Nanhai Economic Development Zone, Shishan Town, Nanhai District, Postal Code 528225, Foshan City, Guangdong Province, China, Tel.: +86-757-81206111/81206100, Fax: +86-757-81206195, E-mail: info@sacmi.cn (hereafter also referred to as "the COMPANY”).

SACMI (SHANGHAI) MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD., with headquarters in Warehouse Building 3, No. 51, Mindong Road, , 201209 Shanghai Pudong District China, Tel.: +86-21-50460860, Fax: +86-21-50462729, E-mail: sacmishanghai@sacmi.cn (hereafter also referred to as "the COMPANY”).

SACMI HONG KONG LTD, with headquarters in Rm. A-B, 16th Floor, Neich Tower 128 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong China, Tel.: +852-25988373, Fax: +852-25985132, E-mail: sacmihk@sacmihk.com (hereafter also referred to as "the COMPANY”)

Trang này bao gồm các mô tả về phương pháp quản lý đối với các Trang web nói trên (sau đây được gọi là “Các Trang web” và / hoặc từng “Trang web”) với tham chiếu cụ thể đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của khách truy cập Trang web (sau đây được gọi là "Người sử dụng" hoặc "Người dùng" khi đề cập đến một cá nhân).

Thông tin sau đây về việc xử lý dữ liệu cá nhân (sau đây gọi là “Chính sách bảo mật”) được cung cấp bởi CÔNG TY với tư cách là Người kiểm soát dữ liệu cá nhân được thu thập trên các Trang web và được cung cấp trực tiếp bởi Người dùng hoặc được tạo ra sau khi sử dụng Trang web. CÔNG TY tin rằng tôn trọng quyền riêng tư của Người dùng là nguyên tắc cơ bản và việc cung cấp Chính sách bảo mật này cho phép lựa chọn sáng suốt khi thu thập thông tin được yêu cầu và khi đăng ký vào các mục của Trang web để sử dụng chúng.

Dữ liệu Cá nhân là “bất kỳ thông tin nào liên quan đến một người cụ thể được hoặc có thể nhận dạng được (“Chủ thể Dữ liệu”); người cụ thể là những người có thể nhận dạng khi được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, với tham chiếu cụ thể đến các yếu tố nhận dạng như tên, số CMND, nơi cư trú, ID trực tuyến hoặc một hay nhiều yếu tố đặc trưng về thể chất, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, bản sắc văn hóa hay xã hội”.

Xử lý nghĩa là“bất kỳ hoạt động hoặc nhóm các hoạt động được thực hiện có hoặc không có sự trợ giúp của các quy trình tự động và được áp dụng cho dữ liệu cá nhân hoặc tập hợp dữ liệu cá nhân, như thu thập, ghi lại, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc sửa đổi, trích xuất, tư vấn, sử dụng, thông tin liên lạc bằng các phương tiện truyền tải, phổ biến hoặc bất kỳ hình thức nào khác như phân phối, so sánh hoặc kết nối, giới hạn, xóa bỏ và hủy bỏ”.

Nói chung, tất cả dữ liệu cá nhân (sau đây được gọi là “Dữ liệu Cá nhân” và/hoặc “Dữ liệu”) mà Người dùng cung cấp cho CÔNG TY thông qua Trang web hoặc được thu thập khi sử dụng các Dịch vụ của CÔNG TY (sau đây gọi là “Các dịch vụ” và/hoặc từng “Dịch vụ”) như được định nghĩa chi tiết hơn trong đoạn Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân của Chính sách bảo mật này, sẽ được xử lý tuân thủ các nguyên tắc được quy định trong các quy định bảo vệ Dữ liệu Cá nhân hiện hành, ví dụ như tính minh bạch, chính xác, tính hợp pháp, tối đa hóa dữ liệu, giới hạn mục đích và lưu trữ, tính chính xác, thống nhất và bảo mật.

Chính sách bảo mật này được viết trên cơ sở các nguyên tắc minh bạch trong khi cố gắng tránh sử dụng ngôn ngữ pháp lý quá mức nhằm cung cấp thông tin dễ hiểu hơn.

Chính sách Bảo mật được chia thành các phần (sau đây được gọi là “Các phần” và / hoặc từng “Phần”), mỗi phần bao gồm một chủ đề cụ thể cho phép đọc và tìm kiếm chủ đề dễ dàng và nhanh nhất có thể.

Các trang web của CÔNG TY có thể chứa các liên kết đến trang web của các bên thứ ba, hữu ích cho Người dùng: CÔNG TY không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các trang web này, nội dung và / hoặc việc xử lý Dữ liệu Cá nhân mà các trang web này áp dụng và / hoặc thực hiện.

Chính sách Bảo mật này có thể được sửa đổi vì vậy chúng tôi mời bạn tham khảo thông tin theo định kỳ.

DỮ LIỆU LIÊN HỆ VÀ NGƯỜI KIỂM SOÁT

Người kiểm soát dữ liệu là CÔNG TY như được định nghĩa trong tiêu đề ở trên. Nếu CÔNG TY đã chỉ định một Cán bộ bảo vệ dữ liệu, thì dữ liệu liên hệ sẽ được tìm thấy trong tiêu đề.

MỤC ĐÍCH XỬ LÝ VÀ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

Dữ liệu sẽ được xử lý bởi CÔNG TY, theo các giới hạn được quy định bởi pháp luật hiện hành, phục vụ cho các mục đích sau

 1. cho phép thực hiện các hoạt động được liên kết chặt chẽ và là công cụ quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn, ví dụ như trả lời các câu hỏi nhận được thông qua các mô-đun liên lạc; ghi lại và xử lý các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật; ghi lại và xử lý đơn xin làm nhà cung cấp của CÔNG TY; cho phép truy cập vào các phần dành riêng của Trang web (ví dụ như các phần của Khu vực Khách hàng hoặc Khu vực Nhà cung cấp) và hỗ trợ phục hồi dữ liệu đăng nhập cho tài khoản của bạn; bảo đảm hoàn thiện các thỏa thuận mua bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ, quản lý và hoàn thiện đơn hàng; đảm bảo giao các sản phẩm đã mua và kiểm tra xu hướng của các mối quan hệ (Cung cấp dịch vụ);
 2. cho phép thực hiện đúng các nghĩa vụ theo hợp đồng của CÔNG TY đối với Người dùng và ngược lại (Nghĩa vụ Hợp đồng);
 3. cho phép thực hiện các nghĩa vụ được quy định bởi luật, quy định và chỉ thị của Liên minh châu Âu, hoặc các điều khoản theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền do pháp luật và các thực thể giám sát và kiểm soát đặt ra, cũng như thực hiện các yêu cầu về kế toán và thuế (Nghĩa vụ Pháp lý); tìm thông tin cần thiết để xác định các hoạt động bất thường, gian lận và / hoặc lạm dụng khi sử dụng trang web (Bảo mật);
 4. thực hiện các hoạt động thông tin thương mại qua e-mail, nếu bạn đang sử dụng một dịch vụ trên Trang web hoặc đang tiến hành hoặc đã tiến hành mua hàng hóa hay dịch vụ từ CÔNG TY, bằng email về cùng loại sản phẩm và / hoặc dịch vụ (Spam Mềm);
 5. cung cấp thông tin về các sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi cũng như các hoạt động quảng cáo và thương mại, nghiên cứu thị trường và tiếp thị bằng các hệ thống tự động mà không cần dữ liệu đầu vào của một người vận hành (ví dụ: emails), cũng như thông qua các phương thức liên lạc truyền thống, ví dụ như qua đường bưu điện; đo lường mức độ hài lòng của người sử dụng bằng bảng câu hỏi, khảo sát hoặc nhóm tiêu điểm (Tiếp thị).

Dữ liệu Cá nhân được xử lý bởi Trang web thuộc các danh mục sau.

 • Dữ liệu Cá nhân, dữ liệu liên hệ và bất kỳ danh mục Dữ liệu Cá nhân cụ thể nào khác

  Tùy thuộc vào các dịch vụ mà Người dùng yêu cầu, CÔNG TY có thể yêu cầu cung cấp thông tin, ví dụ như: Mã nhà cung cấp được CÔNG TY chỉ định, Tên công ty, Tên người yêu cầu, Vai trò trong công ty của người yêu cầu, Quốc gia, Điện thoại, Fax, E-mail của Công ty, v.v.

  Các dữ liệu khác có thể được thu thập trong quá trình quản lý từng khách hàng thông qua Trang web hoặc có thể từ các dữ liệu mà Người dùng quyết định cung cấp cho CÔNG TY thông qua phần Liên hệ với Chúng tôi của Trang web.

  Một số phần của Trang web chứa các trường văn bản trống có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho CÔNG TY có thể chứa Dữ liệu Cá nhân. Vì đây là các trường văn bản trống, bạn có thể quyết định truyền tải (thậm chí vô tình) các danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt, ví dụ như Dữ liệu về quan điểm chính trị, tín ngưỡng tôn giáo hoặc triết học hoặc thành viên của công đoàn, cũng như Dữ liệu di truyền, Dữ liệu sinh trắc học để xác định một người cụ thể, Dữ liệu liên quan đến sức khỏe, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục.

  CÔNG TY yêu cầu bạn không tiết lộ bất cứ loại Dữ liệu nào trong số này. Vì việc cung cấp thông tin này là hoàn toàn không bắt buộc, nếu bạn quyết định làm như vậy, CÔNG TY có thể chọn tiến hành xử lý dữ liệu đã nhập thuộc các danh mục đặc biệt được liệt kê ở trên hoặc chỉ xử lý thông tin đó với ủy quyền rõ ràng của bạn và tuân theo các quy định hiện hành.

 • Dữ liệu Cá nhân của người khác

  Như đã đề cập trong đoạn trước, vì bất kỳ thông báo nào cũng có thể được nhập vào các trường văn bản trống của Trang web, chúng thực sự có thể chứa Dữ liệu Cá nhân của những người khác có liên quan. Trong bất kỳ trường hợp nào bạn quyết định chia sẻ dữ liệu này với CÔNG TY, bạn sẽ được coi là Người kiểm soát độc lập và như vậy bạn sẽ chịu mọi nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý liên quan đến vấn đề này. Do đó, trong trường hợp này, Người dùng phải bồi thường tối đa cho các khiếu nại, yêu cầu, hoàn lại tiền hoặc thiệt hại do quá trình xử lý v.v ... mà có thể đến với CÔNG TY từ những người có Dữ liệu Cá nhân được bạn chuyển tiếp do vi phạm các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vì, trong trường hợp này, Công ty không thu thập thông tin trực tiếp từ các Chủ thể Dữ liệu (mà gián tiếp từ bạn), bạn đảm bảo rằng việc xử lý cụ thể đó là dựa trên sự cho phép của các Chủ thể Dữ liệu này hoặc trên cơ sở pháp lý phù hợp khác cho phép xử lý thông tin này.

 • Tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự

  Nếu bạn quyết định đăng ký một cơ hội việc làm trong Tập đoàn của chúng tôi hoặc mong muốn gửi đơn xin việc cho các công ty sắp khai trương trong tương lai, vui lòng xem địa chỉ sau: Làm việc với Chúng tôi. Dữ liệu Cá nhân do bạn cung cấp cho mục đích này sẽ được xử lý theo những gì đã quy định trong Chính sách bảo mật cụ thể được cung cấp tại đó.

 • 4. Dữ liệu điều hướng và cookie

  Các hệ thống công nghệ thông tin và các quy trình phần mềm được sử dụng để vận hành Trang web yêu cầu một số Dữ liệu Cá nhân trong quá trình vận hành bình thường mà đường truyền dẫn ẩn khi sử dụng các giao thức truyền thông Internet. Thông tin này không được CÔNG TY thu thập để liên kết với các Chủ thể Dữ liệu đã xác định, nhưng về bản chất, nó có thể cho phép xác định Người dùng thông qua quá trình xử lý hoặc liên kết với Dữ liệu do bên thứ ba nắm giữ.
  Loại dữ liệu này bao gồm địa chỉ IP hoặc tên miền của máy tính được Người dùng kết nối với Trang web, địa chỉ URI (Định danh tài nguyên đồng nhất) của tài nguyên được yêu cầu, thời gian yêu cầu, phương thức sử dụng để gửi yêu cầu tới máy chủ, kích thước của tệp nhận được trong trả lời, mã số cho biết trạng thái của câu trả lời do máy chủ đưa ra (thành công, lỗi, v.v.) và các thông số khác về hệ điều hành và môi trường phần mềm của Người dùng.
  Dữ liệu này chỉ được sử dụng cho các thông tin thống kê ẩn danh về việc sử dụng Trang web, để kiểm tra các hoạt động phù hợp và để xác định bất kỳ hoạt động bất thường và/hoặc lạm dụng nào.
  Thông tin về cookie được tìm thấy trong Chính sách Cookie; vui lòng đọc thông tin dưới đây trên trang web này (với tiêu đề CHÍNH SÁCH COOKIE).

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XỬ LÝ, BẮT BUỘC/ TÙY CHỌN CUNG CẤP DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ HỆ QUẢ TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ TRẢ LỜI

Dữ liệu trước dấu hoa thị (*) trong Trang web được CÔNG TY coi là cần thiết và không thể thiếu để hoàn thành các mục đích liên quan. Sau đây là các cơ sở pháp lý được Công ty sử dụng để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các mục đích được liệt kê ở Phần trước (“Mục đích xử lý và Dữ liệu cá nhân được xử lý”).

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và việc xử lý chúng cho các mục đích liên quan đến việc Cung cấp Dịch vụ và các Nghĩa vụ khác của Hợp đồng là bắt buộc để thực hiện dịch vụ được yêu cầu và thực hiện đúng quan hệ hợp đồng đã ký kết; do đó chúng là một điều kiện cần thiết để thiết lập mối quan hệ hợp đồng. Vì thế, việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho mục đích này, hoặc cung cấp dữ liệu sai sẽ khiến CÔNG TY không thể triển khai Dịch vụ và mối quan hệ hợp đồng và CÔNG TY sẽ có quyền từ chối hoặc ngừng triển khai dịch vụ.

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và việc xử lý chúng cho các mục đích Nghĩa vụ Pháp lý được CÔNG TY yêu cầu để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý liên quan. Khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho CÔNG TY, dữ liệu cần xử lý tuân thủ pháp luật hiện hành có thể bao gồm việc lưu trữ chung hoặc thông báo cho các cơ quan hữu quan để tuân thủ các nghĩa vụ về thuế, hải quan hoặc các nghĩa vụ khác.

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và việc xử lý chúng cho các mục đích Bảo mật, dựa trên cam kết của CÔNG TY để xác minh và ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp và xác định trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ tội phạm mạng nào chống lại Trang web hoặc các bên thứ ba. Do đó, việc không cung cấp Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho mục đích này sẽ khiến CÔNG TY không thể cung cấp quyền truy cập vào Trang web.

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và quá trình xử liên quan cho các mục đích Spam Mềm dựa trên lợi ích của CÔNG TY để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị qua email liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ tương tự với những sản phẩm mà bạn đã mua và / hoặc sử dụng qua Trang web. Bạn có thể ngừng nhận các thông báo này mà không có bất kỳ hậu quả nào (ngoài việc không thể nhận được các thông báo tương tự từ CÔNG TY nữa) bằng liên kết cụ thể ở bên dưới mỗi chân thư mà bạn nhận được cho mục đích này.

Việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân và quá trình xử lý liên quan cho các mục đích Tiếp thị dựa trên sự ủy quyền rõ ràng của bạn được thực hiện bởi một hành động xác thực cụ thể (ví dụ: nhấn vào một hộp kiểm tra cụ thể). Bạn không có nghĩa vụ cung cấp ủy quyền này cho CÔNG TY và nếu có, bạn luôn có thể tự do rút lại bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ hậu quả gì (ngoài việc không nhận được các thông tin thương mại từ CÔNG TY). Bạn có thể rút lại ủy quyền của mình bằng cách làm theo các hướng dẫn trong Phần “Quyền của bạn” trong Chính sách Bảo mật này.

MỤC TIÊU VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu Cá nhân sẽ được cung cấp cho nhân viên của CÔNG TY được tuyển dụng để phát triển và quản lý Trang web, người được ủy quyền xử lý chúng nhằm hoàn thành các mục đích đã mô tả trước đó và cam kết bảo mật hoặc đã nhận được nghĩa vụ bảo mật pháp lý phù hợp.

Dữ liệu Cá nhân được xử lý cho các mục đích đã mô tả trước đó có thể được chia sẻ, sử dụng và chuyển giao giữa các CÔNG TY thuộc Tập đoàn SACMI cho các mục đích kế toán và quản trị nội bộ, có trụ sở đăng ký cả trong và ngoài Liên minh châu Âu và / hoặc Khu vực kinh tế Châu Âu (trong phạm vi quốc tế của Sacmi). Trong trường hợp này, CÔNG TY đảm bảo rằng Dữ liệu sẽ được xử lý bởi các chủ thể này tuân thủ các quy định hiện hành. Do đó, việc chuyển giao sẽ được thực hiện bằng các biện pháp bảo đảm phù hợp, ví dụ như các quyết định phù hợp, các Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn đã được Ủy ban Châu Âu phê duyệt hoặc các bảo đảm phù hợp khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi thư về địa chỉ sau: privacy@sacmi.it.

Các công ty này hoạt động như Người kiểm soát độc lập xử lý dữ liệu khi cần thiết cho các mục đích nói trên; đối với những vấn đề không được đề cập trong Chính sách bảo mật này, các chủ thể này sẽ cung cấp cho bạn một chính sách cụ thể về cách thức xử lý Dữ liệu. Danh sách cập nhật các công ty thuộc Tập đoàn SACMI có thể được tìm thấy trên Trang web của Tập đoàn www.sacmi.it.

Dữ liệu Cá nhân sẽ được cung cấp cho các bên thứ ba, được gọi là Bên xử lý vì họ sẽ xử lý Dữ liệu thay mặt cho CÔNG TY (ví dụ: quản lý và hoàn thiện các đơn hàng của công ty, tương tác để cung cấp Dịch vụ của công ty, ví dụ như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử hoặc các công ty khác được giao nhiệm vụ bảo trì kỹ thuật, bao gồm bảo trì thiết bị mạng và mạng truyền thông điện tử, các nhà phát triển phần mềm, công ty cung cấp nền tảng công nghệ thanh toán và cổng cho các đơn đặt hàng sản phẩm trong lĩnh vực thanh toán điện tử, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và thanh toán điện tử). Dữ liệu cá nhân được yêu cầu nghiêm ngặt để thực hiện các hoạt động thương mại hoặc Dịch vụ bắt buộc có thể được chia sẻ với các bên thứ ba mà CÔNG TY có thỏa thuận về các dịch vụ liên quan đến hoạt động của mình (như công ty phân phối sản phẩm, công ty kiểm toán, nhân lực, các hãng hoặc văn phòng chuyên nghiệp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và tư vấn trong các lĩnh vực quản lý, luật, thuế, dịch vụ tài chính và dịch vụ đòi nợ, nhằm mục đích cung cấp các Dịch vụ này).

Cuối cùng, Dữ liệu Cá nhân sẽ được thông tin, theo yêu cầu, cho các cơ quan có liên quan (ví dụ trong trường hợp gian lận và / hoặc lạm dụng khi sử dụng Trang web, cho các cơ quan tài chính hoặc các Tổ chức Công khác theo quy định hiện hành).

Dữ liệu sẽ không được lưu hành ("lưu hành" có nghĩa là làm cho các chủ thể không xác định biết về Dữ liệu).

LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Cung cấp Dịch vụ và Nghĩa vụ Hợp đồng sẽ được CÔNG TY lưu trữ trong thời gian cần thiết để thực hiện Dịch vụ được yêu cầu và để thực hiện đúng quan hệ hợp đồng của chúng tôi với bạn. CÔNG TY sẽ duy trì hoạt động thông tin xác thực của bạn cho Dịch vụ Trang web cho đến khi bạn quyết định hủy đăng ký các Dịch vụ đó. Trong mọi trường hợp, vì Dữ liệu Cá nhân này được xử lý để cung cấp Dịch vụ và cho phép hoàn thành mối quan hệ hợp đồng, CÔNG TY có thể lưu trữ chúng trong thời gian dài hơn, đặc biệt là khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của CÔNG TY khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Dịch vụ. Dữ liệu sẽ bị xóa vào cuối giai đoạn này.

Các yêu cầu của bạn và Dữ liệu có trong chúng được thu thập trong khu vực Liên hệ với Chúng tôi của Trang web sẽ chỉ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để cho phép CÔNG TY xác định việc thực hiện yêu cầu phù hợp. Sau giai đoạn này, Dữ liệu cho phép nhận dạng, ngay cả khi gián tiếp, của một người (như tên, họ, email) sẽ được ẩn danh và sẽ được lưu trữ dưới dạng tổng hợp cho mục đích thống kê.

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Nghĩa vụ pháp lý sẽ được CÔNG TY lưu trữ trong khoảng thời gian được quy định bởi pháp lý cụ thể hoặc theo các quy định hiện hành.

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Bảo mật sẽ không kéo dài quá 6 tháng, trừ khi được sử dụng để xác định trách nhiệm đối với tội phạm mạng trên Trang web hoặc các bên thứ ba (ví dụ: để bảo vệ khỏi các hành động pháp lý bằng cách cung cấp dữ liệu này cho các Cơ quan có liên quan).

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Spam Mềm sẽ được CÔNG TY lưu trữ cho đến khi bạn yêu cầu ngừng xử lý chúng bằng liên kết dưới chân mỗi thư Spam Mềm đã gửi.

Dữ liệu cá nhân được xử lý cho mục đích Tiếp thị sẽ được CÔNG TY lưu trữ cho đến khi bạn rút lại ủy quyền. Sau khi rút lại ủy quyền, CÔNG TY sẽ không còn sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích này nữa, nhưng vẫn có thể lưu trữ chúng, đặc biệt khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của CÔNG TY trước mọi trách nhiệm pháp lý dựa trên quá trình xử lý này.

QUYỀN CỦA BẠN VỚI TƯ CÁCH LÀ CHỦ THỂ DỮ LIỆU

Vì bạn là Chủ thể Dữ liệu của quy trình xử lý Dữ liệu, bạn có quyền bất cứ khi nào:

 • yêu cầu truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn (và / hoặc một bản sao Dữ liệu Cá nhân này) cũng như để biết thêm thông tin về quá trình xử lý đang được tiến hành;
 • yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật Dữ liệu Cá nhân của bạn do CÔNG TY xử lý trong trường hợp thông tin chưa hoàn chỉnh hoặc chưa được cập nhật;
 • yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của CÔNG TY, khi bạn tin rằng việc xử lý là không cần thiết hoặc bất hợp pháp;
 • yêu cầu CÔNG TY giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân khi bạn tin rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn không chính xác, cần thiết hoặc được xử lý bất hợp pháp hoặc khi bạn phản đối việc xử lý chúng.
 • thực hiện quyền truy cập Dữ liệu, tức là lấy bản sao Dữ liệu Cá nhân do CÔNG TY quản lý có liên quan đến bạn theo hình thức cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy hoặc yêu cầu chuyển dữ liệu sang một Người kiểm soát khác;
 • phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, sử dụng cơ sở pháp lý cho tình huống cụ thể mà bạn tin rằng sẽ ngăn CÔNG TY xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • rút lại ủy quyền cho các mục đích Tiếp thị hoặc phản đối việc xử lý cho các mục đích Spam Mềm. Hãy nhớ rằng ủy quyền được cấp cho truyền thông Tiếp thị không chỉ bao gồm các thông tin được hệ thống gửi tự động mà không có sự can thiệp của người điều hành (như email hoặc SMS) mà còn gồm các phương thức liên lạc truyền thống như điện thoại hoặc dịch vụ bưu điện. Bạn luôn có thể rút ủy quyền cho cả việc xử lý riêng biệt, ví dụ quyết định chỉ nhận các thông tin liên lạc này bằng hệ thống tự động như email hoặc SMS mà không thông qua dịch vụ bưu điện hoặc điện thoại và ngược lại.

CÔNG TY muốn thông báo cho bạn rằng Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào, bằng các phần có liên quan trong Trang web hoặc bằng cách gửi thư tới địa chỉ email: privacy@sacmi.it.

Các quyền khác có thể được thực hiện bằng cách gửi thư tới địa chỉ email: privacy@sacmi.it.

Vì mục đích Tiếp thị, bạn có thể yêu cầu rút hoặc ngừng gửi các thông tin thương mại có liên quan bất kỳ lúc nào bằng cách viết thư tới địa chỉ email: privacy@sacmi.it, khi thông tin liên lạc được máy tính nhận, hãy thực hiện theo quy trình được mô tả bên dưới chân trang thông tin liên lạc (bằng nút “Xóa”).

Bạn cũng có thể ngừng nhận Spam Mềm bằng liên kết có liên quan ở chân trang của mỗi email đã nhận (bằng nút “Xóa”).

CÔNG TY muốn thông báo với bạn rằng bạn luôn có quyền khiếu nại với Cơ quan Kiểm soát liên quan (ví dụ: Cơ quan của Quốc gia nơi bạn thường trú bằng cách gửi thư đến địa chỉ email: privacy@sacmi.it mà ở Ý là Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Ý) nếu bạn tin rằng việc xử lý Dữ liệu của bạn là trái với các quy định hiện hành thực tế liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.

SỬA ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách Bảo mật hiện hành này phiên bản 1.0 có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2018. CÔNG TY có quyền thay đổi hoặc cập nhật nội dung thông tin một phần hoặc toàn bộ nếu có sự thay đổi trong các quy định hiện hành. Nếu những thay đổi như vậy ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo chính sách này, bạn sẽ được nhắc bằng một thông báo rõ ràng trên Trang web trước khi thay đổi có hiệu lực. Trong trường hợp này, nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, sẽ được coi là bạn đồng ý và tuân theo chính sách sửa đổi. Do đó, CÔNG TY mời bạn kiểm tra định kỳ phần này để làm quen với phiên bản mới nhất và cập nhật nhất của Chính sách Bảo mật nhằm luôn cập nhật Dữ liệu Cá nhân được CÔNG TY thu thập và sử dụng.

CHÍNH SÁCH COOKIE

CÔNG TY sử dụng cookie trên khắp các Trang web theo các hình thức và phương pháp được mô tả trên trang này. Các Trang web cho phép sử dụng cookie theo các điều khoản và điều kiện được mô tả như sau.

Cookie là các phân đoạn thông tin mà Trang web chèn vào thiết bị điều hướng của Người dùng khi truy cập vào một trang. Chúng có thể bao gồm việc truyền thông tin giữa Trang web và thiết bị đang được sử dụng, cũng như giữa thiết bị nói trên và các Trang web khác hoạt động thay mặt cho CÔNG TY hoặc cá nhân, phù hợp với thông tin được thiết lập trong Chính sách bảo mật có liên quan. Người dùng có thể quyết định tắt tất cả các cookie bằng cách sửa đổi cài đặt chương trình điều hướng đang sử dụng (trình duyệt). Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ngăn một số dịch vụ hoạt động chính xác và Người dùng có thể không truy cập được một số chức năng được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm điều hướng. Để biết thêm thông tin về cách quản lý hoặc tắt cookie của trình duyệt, hãy xem phần cuối của Chính sách Cookie này.
Để biết thêm thông tin về cookie và các chức năng chung của chúng, hãy truy cập Trang web: allaboutcookies.org

Tại sao chúng ta sử dụng chúng?

Cookie có nhiều chức năng. Chúng giúp người quản lý trang web hiểu cách Người dùng sử dụng trang web thực tế, cho phép người dùng điều hướng các trang web hiệu quả hơn và giúp ghi nhớ các tham chiếu rõ ràng, v.v. Cookie còn cung cấp thông tin về đặc tính thương mại, ví dụ như thông tin giúp người quản lý trang web hiểu sản phẩm nào thu hút Người dùng nhiều nhất và sản phẩm nào là quan trọng nhất.

Chúng tôi sử dụng loại cookie nào?

Cookie có thể được sử dụng trên Trang web của chúng tôi và thuộc các loại được minh họa như sau.

Cookie tạm thời và vĩnh viễn

Cookie có thể hết hạn vào cuối phiên điều hướng được thiết lập khoảng thời gian từ khi người dùng mở một cửa sổ đến đến khi đóng nó lại, hoặc chúng có thể được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài hơn.

Cookie tạm thời - Chúng bị xóa và biến mất khỏi thiết bị khi Người dùng rời khỏi trang web và đóng chương trình được sử dụng để điều hướng; chúng hết hạn khi phiên trình duyệt kết thúc và do đó chúng không được lưu giữ trong một khoảng thời gian dài.

Cookie vĩnh viễn - Chúng vẫn còn trên thiết bị, ngay cả sau khi Người dùng đã rời khỏi trang web, cho đến khi chúng bị xóa hoặc cho đến khi hết hạn do người quản lý trang web đặt.

Cookie của bên thứ nhất và bên thứ ba

Có các cookie của "bên thứ nhất" và "bên thứ ba" dựa trên Trang web hoặc tên miền / máy chủ trang web.

Cookie của bên thứ nhất là các cookie được thiết lập trực tiếp bởi các Trang web được Người dùng truy cập hoặc Trang web khi người dùng nhập địa chỉ vào (được hiển thị trong cửa sổ URL).

Cookie của bên thứ ba là cookie được thiết lập bởi một trang web không phải là trang web mà Người dùng đã truy cập. Cookie của bên thứ ba có liên quan trong các trường hợp khi Người dùng truy cập một trang web và một bên thứ ba, liên quan đến người quản lý trang web đã truy cập, đặt cookie cho trang web đó, tức là cookie của các trang web hoặc các máy chủ trang web thuộc về các bên thứ ba.

Đối với các cookie này, bên thứ ba thường là Người kiểm soát việc xử lý dữ liệu độc lập của CÔNG TY (và sử dụng dữ liệu họ thu thập cho các mục đích của họ và theo các điều khoản riêng của họ) hoặc có thể hoạt động như Người xử lý của CÔNG TY (họ xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho CÔNG TY).

Công nghệ Cookie cho hiệu suất và chức năng

Dựa theo mục đích sử dụng, cookie trên các Trang web có thể khác nhau và thuộc ba loại khác nhau, được minh họa như sau.

Các cookie thực sự cần thiết, được gọi là cookie "kỹ thuật", để điều hướng các Trang web bạn đang truy cập và sử dụng một số chức năng. Một số dịch vụ trực tuyến được Người dùng yêu cầu (ví dụ: truy cập vào các khu vực riêng) có thể không được cung cấp nếu không có các cookie này. Loại cookie này trên Trang web của chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ Người dùng mà có thể nhận dạng Người dùng theo bất kỳ cách đơn giản nào thông qua cookie.

Cookie hiệu suất thu thập các thông tin ẩn danh và điều này cho phép chúng tôi hiểu cách Người dùng tương tác với Trang web. Ví dụ: họ cho chúng tôi biết trang web nào được truy cập thường xuyên hơn, thời gian truy cập trang web, thông báo lỗi có thể xảy ra, v.v. Các cookie hiệu suất mà chúng tôi sử dụng chỉ thu thập thông tin ẩn danh và trên cơ sở tổng hợp. Chúng được sử dụng để cải thiện hoạt động của các trang web và trải nghiệm điều hướng của Người dùng. Để biết thông tin về cách hủy hoặc quản lý cookie hiệu suất, vui lòng tham khảo phần liên quan trên trang này.

Cookie chức năng: chúng cho phép Trang web của chúng tôi ghi lại các lựa chọn của Người dùng (ví dụ như kích thước của văn bản được xem, tùy chọn ngôn ngữ, vị trí quốc gia, v.v.) và cung cấp chức năng dựa trên lựa chọn của Người dùng. Trong một số trường hợp, cookie cũng có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ trực tuyến (ví dụ: cung cấp dịch vụ trò chuyện trực tiếp) hoặc để tránh cung cấp các dịch vụ hoặc tin nhắn mà Người dùng đã từ chối trong quá khứ. Trang web của chúng tôi đặt loại cookie này trên thiết bị điều hướng được Người dùng sử dụng theo cách ẩn danh hoàn toàn và bạn sẽ không thể xác định được nó. Để biết thông tin về cách hủy hoặc quản lý cookie hiệu suất, vui lòng tham khảo phần liên quan trên trang này. Xin lưu ý rằng, nếu Người dùng xóa loại cookie này thì các tùy chọn và / hoặc cài đặt đã chọn sẽ không được ghi nhớ cho các lần truy cập sau này.

Cookie thống kê / phân tích của bên thứ ba không có mục đích nhận dạng: sử dụng Google Analytics với IP ẩn và không kiểm tra chéo với các dữ liệu khác do bên thứ ba nắm giữ.

CÔNG TY sử dụng các dịch vụ của Google Analytics do Google Inc. cung cấp để quản lý Trang web IP ẩn và không kiểm tra chéo với các dữ liệu khác do bên thứ ba nắm giữ, nghĩa là Google Inc. Google Analytics phát hành cookie tạo thông tin về việc sử dụng Trang web của Người dùng. Theo quy định hiện hành, các cookie này có thể được ví như cookie kỹ thuật, vì chúng đáp ứng các điều kiện sau: các biện pháp được thực hiện để giảm khả năng nhận dạng của chúng bằng cách che các phần của IP (như được mô tả trong liên kết này: support.google.com/analytics); bên thứ ba cam kết chỉ sử dụng các cookie này để cung cấp dịch vụ, lưu trữ chúng riêng và không được "nâng cao" chúng hoặc "kiểm tra chéo" chúng với thông tin khác mà nó có. Về vấn đề này, CÔNG TY chưa liên kết Google Analytics với bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khác của Google và không có tùy chọn chia sẻ dữ liệu hoặc tiếp thị nào được kích hoạt với Google. Hơn nữa, một tiện ích bổ sung có thể được cài đặt trên trình duyệt để tắt Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Để có thông tin toàn diện, chúng tôi đã cung cấp bảng dưới đây cho biết tên, Người kiểm soát, mục đích, thời gian và phương pháp tắt từng cookie:

Tên cookie Người kiểm soát Mục đích cookie Thời gian cookie Cách tắt cookie
ASP.NET_SessionId CÔNG TY Cookie phiên nền tảng chung. Thường được sử dụng để duy trì một phiên người dùng máy chủ ẩn danh. Cookie theo phiên Nếu bạn muốn tắt cookie này, hãy xóa cookie khỏi thiết bị của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang này tại đoạn “Cách quản lý hoặc xóa cookie”.
CookiePolicy CÔNG TY Cookie kỹ thuật được sử dụng để xác định xem người dùng đã đọc và chấp nhận ghi chú thông tin trong tựa đề lớn cookie hay chưa. 20 năm Nếu bạn muốn tắt cookie này, hãy xóa cookie khỏi thiết bị của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang này tại đoạn “Cách quản lý hoặc xóa cookie”.
CMSPreferredCulture CÔNG TY Cookie kỹ thuật có chức năng xác định ngôn ngữ của trang web, nó lưu trữ sự kết hợp của tiền tố ngôn ngữ quốc tế 1 năm Nếu bạn muốn tắt cookie này, hãy xóa cookie khỏi thiết bị của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên trang này tại đoạn “Cách quản lý hoặc xóa cookie”.
_gid Google Inc. Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics. 1 ngày Để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie do Google Analytics để lại, hãy cài đặt tiện ích bổ sung chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics từ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

hoặc xóa nó khỏi thiết bị của bạn bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trên trang này trong đoạn “Quản lý và xóa cookie”.
_ga Google Inc. Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics - đây là bản cập nhật đáng kể cho dịch vụ phân tích được sử dụng phổ biến hơn của Google. Cookie này được sử dụng để phân biệt người dùng duy nhất bằng cách gán một số được tạo ngẫu nhiên làm mã định danh máy khách. Nó được bao gồm trong mỗi yêu cầu trang trong một trang web và được sử dụng để tính toán dữ liệu khách truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích trang web. Theo mặc định, nó được thiết lập để hết hạn sau 2 năm, mặc dù điều này có thể tùy chỉnh bởi chủ sở hữu trang web. 2 năm Để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie do Google Analytics để lại, hãy cài đặt tiện ích bổ sung chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics từ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

hoặc xóa nó khỏi thiết bị của bạn bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trên trang này trong đoạn “Quản lý và xóa cookie”.
_gat Google Inc. Tên cookie này được liên kết với Google Universal Analytics, theo tài liệu, nó được sử dụng để điều tiết tốc độ yêu cầu - hạn chế việc thu thập dữ liệu trên các trang web có lưu lượng truy cập cao. Nó hết hạn sau 10 phút. Một vài giây Để vô hiệu hóa việc sử dụng cookie do Google Analytics để lại, hãy cài đặt tiện ích bổ sung chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics từ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

hoặc xóa nó khỏi thiết bị của bạn bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn trên trang này trong đoạn “Quản lý và xóa cookie”.

Để biết thêm thông tin về cách bên thứ ba, Google Inc., có thể sử dụng thông tin của bạn, đây là liên kết đến Chính sách Bảo mật của họ:
- policies.google.com/privacy

Các nút và tiện ích xã hội

Cũng có thể tìm thấy các nút / tiện ích xã hội trên Trang web của chúng tôi hoặc các "nút" cụ thể mô tả các biểu tượng mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, v.v.). Các "nút" này cho phép Người dùng điều hướng Trang web tiếp cận và tương tác trực tiếp với các mạng xã hội bằng một “lần nhấp chuột”. Bằng cách nhấp vào nút / tiện ích xã hội, mạng xã hội thu được các dữ liệu liên quan đến lượt truy cập của Người dùng. Ngoài những trường hợp này, Người dùng có thể chia sẻ dữ liệu điều hướng của mình một cách tự nhiên với mạng xã hội được chọn trước chỉ bằng một lần nhấp chuột, CÔNG TY không chia sẻ bất kỳ thông tin điều hướng nào của Người dùng hoặc dữ liệu thu thập được qua các Trang web có mạng xã hội có thể truy cập thông qua các nút / tiện ích Xã hội. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chính sách bảo mật của các mạng xã hội cụ thể có thể truy cập thông qua Trang web của chúng tôi bằng cách sử dụng các nút xã hội.

Facebook

https://it-it.facebook.com/about/privacy

Twitter

https://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

You Tube e Google Plus

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

Cách quản lý hoặc xóa cookie

Hầu hết các trình duyệt Internet ban đầu được thiết lập để tự động chấp nhận cookie. Người dùng có thể sửa đổi các cài đặt này để chặn cookie hoặc được cảnh báo mỗi khi cookie được gửi đến thiết bị điều hướng. Hơn nữa, vào cuối mỗi phiên điều hướng, Người dùng có thể xóa các cookie đã thu thập được khỏi thiết bị của mình. Có nhiều phương pháp khác nhau để quản lý cookie. Vui lòng tham khảo các hướng dẫn cụ thể cho trình duyệt đang sử dụng. Nếu Người dùng sử dụng các thiết bị khác nhau để ghé thăm và truy cập Trang web (ví dụ: máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng, v.v.), thì Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi trình duyệt của từng thiết bị được thiết lập để phản ánh sở thích của mình về cookie.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý cookie, vui lòng tham khảo trang http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Chọn các liên kết sau để truy cập các hướng dẫn cụ thể để quản lý cookie thông qua một số chương trình điều hướng chính.

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 

Nếu Người dùng không sử dụng bất kỳ trình duyệt nào nói trên thì Người dùng, trong mọi trường hợp, có thể lựa chọn "cookie" thuộc phần có liên quan của hướng dẫn, để xem thư mục cookie nằm ở đâu.

Bạn cũng có thể quản lý các lựa chọn của mình về cookie của bên thứ ba bằng các nền tảng trực tuyến như AdChoice.